بانک سوال فرزانگان4

سال تحصیلی 401-400

دهم انسانی- جامع فروردین با پاسخنامه

دهم تجربی- جامع فروردین با پاسخنامه

دهم ریاضی- جامع فروردین با پاسخنامه

یازدهم انسانی- جامع فروردین با پاسخنامه

یازدهم تجربی- جامع فروردین با پاسخنامه

یازدهم ریاضی- جامع فروردین با پاسخنامه

سال تحصیلی 400-99

دی- فارسی 3 – خراسان جنوبی

دی- فارسی 2 – البرز

دی- فارسی دوازدهم – فرزانگان

دی- علوم و فنون 2 – خراسان جنوبی

دی- علوم و فنون ادبی 1 – خراسان جنوبی

دی- فارسی 2 – گلستان

دی- علوم و فنون 3 – تهران

فهرست