بانک سوال فرزانگان4

سال تحصیلی 401-400

آزمون جامع فروردین 401-400

دهم انسانی- جامع فروردین با پاسخنامه

دهم تجربی- جامع فروردین با پاسخنامه

دهم ریاضی- جامع فروردین با پاسخنامه

یازدهم انسانی- جامع فروردین با پاسخنامه

یازدهم تجربی- جامع فروردین با پاسخنامه

یازدهم ریاضی- جامع فروردین با پاسخنامه

سوالات دی ماه پایه دهم انسانی 401-400

اقتصاد دی ماه- دهم انسانی

تاریخ دی ماه- دهم انسانی

تفکر دی ماه- دهم انسانی

جامعه دی ماه- دهم انسانی

جغرافی دی ماه- دهم انسانی

دینی دی ماه- دهم انسانی

ریاضی دی ماه- دهم انسانی

زبان دی ماه- دهم انسانی

عربی دی ماه- دهم انسانی

علو م فنون1 دی ماه- دهم انسانی

فارسی دی ماه- دهم انسانی

منطق دی ماه- دهم انسانی

نگارش دی ماه- دهم انسانی

سوالات دی ماه پایه دهم ریاضی و تجربی 401-400

تفکر دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

جغرافی دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

دینی دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

ریاضی دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

زبان دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

شیمی دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

عربی دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

فارسی دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

نگارش دی ماه- دهم ریاضی و تجربی

زیست دی ماه- دهم تجربی

فیزیک دی ماه- دهم تجربی

فیزیک دی ماه- دهم ریاضی

هندسه دی ماه- دهم ریاضی

سوالات دی ماه پایه یازدهم انسانی 401-400

انسان و محیط دی ماه- یازدهم انسانی

تاریخ دی ماه- یازدهم انسانی

جامعه دی ماه- یازدهم انسانی

دینی دی ماه- یازدهم انسانی

روانشناسی دی ماه- یازدهم انسانی

ریاضی دی ماه- یازدهم انسانی

زبان دی ماه- یازدهم انسانی

عربی دی ماه- یازدهم انسانی

علوم و فنون دی ماه- یازدهم انسانی

فارسی دی ماه- یازدهم انسانی

فلسفه دی ماه- یازدهم انسانی

نگارش دی ماه- یازدهم انسانی

سوالات دی ماه پایه یازدهم تجربی 401-400

انسان و محیط دی ماه- یازدهم تجربی

تاریخ دی ماه- یازدهم تجربی

دینی دی ماه- یازدهم تجربی

ریاضی دی ماه- یازدهم تجربی

زبان دی ماه- یازدهم تجربی

زمین شناسی ماه- یازدهم تجربی

زیست دی ماه- یازدهم تجربی

شیمی دی ماه- یازدهم تجربی

عربی ماه- یازدهم تجربی

فارسی دی ماه- یازدهم تجربی

فیزیک دی ماه- یازدهم تجربی

سوالات دی ماه پایه یازدهم ریاضی 401-400

آمارواحتمال دی ماه- یازدهم ریاضی

انسان و محیط دی ماه- یازدهم ریاضی

تاریخ ماه- یازدهم ریاضی

حسابان دی ماه- یازدهم ریاضی

دینی دی ماه- یازدهم ریاضی

زبان دی ماه- یازدهم ریاضی

زمین شناسی دی ماه- یازدهم ریاضی

شیمی دی ماه- یازدهم ریاضی

عربی دی ماه- یازدهم ریاضی

فارسی دی ماه- یازدهم ریاضی

فیزیک دی ماه- یازدهم ریاضی

هندسه دی ماه- یازدهم ریاضی

سوالات دی ماه پایه دوازدهم تجربی 401-400

دینی دی ماه- دوازدهم تجربی

ریاضی دی ماه- دوازدهم تجربی

زبان دی ماه- دوازدهم تجربی

زیست دی ماه- دوازدهم تجربی

سلامت و بهداشت دی ماه- دوازدهم تجربی

شیمی دی ماه- دوازدهم تجربی

عربی دی ماه- دوازدهم تجربی

علوم اجتماعی دی ماه- دوازدهم تجربی

فارسی دی ماه- دوازدهم تجربی

فیزیک دی ماه- دوازدهم تجربی

مدیریت خانواده دی ماه- دوازدهم تجربی

نگارش دی ماه- دوازدهم تجربی

سوالات دی ماه پایه دوازدهم ریاضی 401-400

حسابان دی ماه- دوازدهم ریاضی

دینی دی ماه- دوازدهم ریاضی

گسسته دی ماه- دوازدهم ریاضی

زبان دی ماه- دوازدهم ریاضی

سلامت و بهداشت دی ماه- دوازدهم ریاضی

شیمی دی ماه- دوازدهم ریاضی

عربی دی ماه- دوازدهم ریاضی

علوم اجتماعی دی ماه- دوازدهم ریاضی

فارسی دی ماه- دوازدهم ریاضی

فیزیک دی ماه- دوازدهم ریاضی

نگارش دی ماه- دوازدهم ریاضی

هندسه دی ماه- دوازدهم ریاضی

سال تحصیلی 400-99

دی- فارسی 3 – خراسان جنوبی

دی- فارسی 2 – البرز

دی- فارسی دوازدهم – فرزانگان

دی- علوم و فنون 2 – خراسان جنوبی

دی- علوم و فنون ادبی 1 – خراسان جنوبی

دی- فارسی 2 – گلستان

دی- علوم و فنون 3 – تهران

فهرست