برگزاری وبینار توجیهی دبیران 1400/10/6

folder_openاخبار

اولین کارگاه آموزشی کارسوق استانی فردوسی (در راستای جشنواره ی ملی فردوسی)، ویژه ی دبیران مدارس سمپاد در تاریخ 1400/10/6 به صورت وبینار برگزار گردید. در این نشیت سرکار خانم دکتر امینی، دکتری زبان  و ادبیات فارسی گرایش حماسی،سخنان ارزنده ای پیرامون شاهنامه ارائه نمودند. سپس سرکار خانم دکتر زنگنه، مدیریت دبیرستان فرزانگان4 مشهد و رئیس دبیرخانه، توضیحات لازم در زمینه ی روند اجرای برنامه ها را توضیح دادند و در پایان سرکار خانم دکتر شیعه علی، سرگروه ادبیات متوسطه دوم استان خراسان رضوی، راهنمایی های لازم جهت نحوه جذب و جهت دهی دانش آموزان در مسیر شرکت در کارسوق استانی فردوسی را به دبیران شرکت کننده در وبینار ارائه نمودند.

 

مطالب مرتبط

فهرست