انجام واکسیناسیون در دبیرستان فرزانگان4 – 1400/07/21

folder_openاخبار1401

در پی هماهنگی اداره آموزش و پرورش ناحیه1 با دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برنامه تزریق واکسن در محل دبیرستان فرزانگان4 مشهد، در روز چهارشنبه 1400/7/21 برای دانش آموزان متقاضی دریافت واکسن انجام شد. در این برنامه، دانش آموزان به همراه یکی از اولیا در آموزشگاه حضور یافته و واکسن خود را دریافت نمودند.

 

مطالب مرتبط

فهرست