اعضای انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه و مدرسه , برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.مفتخریم که در دبیرستان فرزانگان 4 از حضور و همراهی این عزیزان بهره مند می باشیم.

در برگزاری اولین مجمع عمومی آموزشگاه که با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی صورت پذیرفت، درتاریخ های 99/6/31 و 99/7/6 اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه با رای گیری طبق لیست زیر انتخاب شدند.

1- آقای محمود بصیرت
2- آقای علی اکبر هاشمی
3- آقای محمدرضا قالیباف
4- خانم مینا کریمی
5- خانم الهه وهابی نژاد

باسپاس از حضورو همکاری اولیای گرامی و منتخبین محترم و آرزوی موفقیت

فهرست