افتخارات فناوری و پژوهشی دبیرستان فرزانگان4 مشهد

 جشنواره خوارزمی  400-99